1. รายงานรายงานการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครกับ i-industry แยกตามวันที่ส่งไปตรวจสอบ
 
 
2. รายงานการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครกับ i-industry แยกตามหน่วยงาน