ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชื่อกิจกรรมรุ่นหน่วยงาน กสอ.จังหวัดที่จัดกิจกรรมวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่เปิดรับสมัคร onlineวันที่ปิดรับสมัคร online#
พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Packaging Design) จ.ขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5ขอนแก่น1 ต.ค. 256426 ธ.ค. 25641 พ.ย. 256426 ธ.ค. 2564
พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Packaging Design) จ.มหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5มหาสารคาม1 ต.ค. 256426 ธ.ค. 25641 พ.ย. 256426 ธ.ค. 2564
พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Packaging Design) จ.ร้อยเอ็ด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5ร้อยเอ็ด1 ต.ค. 256426 ธ.ค. 25641 พ.ย. 256430 ธ.ค. 2564
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Creative Value Design in Circular Economy Fashion & Lifestyles) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 25651 ธ.ค. 256430 ม.ค. 2565
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 25651 พ.ย. 256430 ม.ค. 2565
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Product Design) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 25651 พ.ย. 256430 ม.ค. 2565
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Packaging Design) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 256529 ก.ย. 256530 ก.ย. 2565
การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 (Ready to SME 4.0) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ธ.ค. 25641 ก.ย. 256414 ธ.ค. 2564
การฝึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)คพอ. รุ่นที่ 387 จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 25651 ม.ค. 256510 ก.พ. 2565
การวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำ SSRC (3Man-day) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 256530 พ.ย. 256431 ส.ค. 2565